Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(BIOGRAM)
Linia 1: Linia 1:
<div id="shortDescription">
+
KOWALCZYK Andrzej Stanisław
<p>ur. 1957</p>
+
<p>Historyk, eseista, edytor.</p>
+
</div id='shortDescription'>
+
  
<div class='all'>
+
ur. 1957
<div class='biogram'>
+
==BIOGRAM==
+
<p>Urodzony 17 lutego 1957 w Warszawie; syn Feliksa Kowalczyka, podpułkownika Wojska Polskiego, i Alicji z Walasików, ekonomistki. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im J. Śniadeckiego w Warszawie; w 1976 zdał maturę. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1980 uzyskał magisterium. W 1980-86 pracował jako nauczyciel, początkowo w szkołach podstawowej i zawodowej, a od 1981 w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Warszawie. Równocześnie w 1983 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Metodyki Literatury i Teorii Lektury w Instytucie Literatury Polskiej (ILP) UW. W pracy badawczej zajął się kulturą polską XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej na emigracji po 1939 oraz epistolografią, diarystyką i eseistyką polską, a także edytorstwem w tym zakresie. Debiutował w 1983 esejem pt. ''Złote runo nicości'',opublikowanym na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 11; dot. wiersza Z. Herberta pt.'' Przesłanie Pana Cogito''). Rozprawy, artykuły, recenzje drukował m.in. na łamach pism: „Tygodnik Powszechny” (1983-85, 1989-92), „Polonistyka” (1983-86), „Więź” (1984-85), „Znak” (1984-89, 2002-05), „Przegląd Powszechny” (1985-87) i „Pamiętnik Literacki” (1987-88). W 1986 doktoryzował na się na UW na podstawie rozprawy pt. ''Kryzys w świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz – Stempowski – Miłosz) ''(promotor prof. Ryszard Handke'') ''i objął stanowisko adiunkta. W 1991-95 kierował Wydawnictwem LNB. W 1992 rozpoczął wieloletnią współpracę z redaktorem paryskiej „Kultury”, Jerzym Giedroyciem, której owocem było m.in. powstanie serii ''Archiwum „Kultury”'' oraz poszerzenie pola badań o rolę inteligencji w kulturze polskiej XX w. W następnych latach publikował artykuły i recenzje m.in. w pismach: „Res Publica Nowa” (1992-2003, z przerwami; od 1998 członek Rady kwartalnika), „Kresy” (1991-97, 2001), „Nowe Książki” (1992, 1999-2000), „Regiony” (1994, 1996, 1998-2003), „Zeszyty Literackie” (1994, 1996-97, 2000-07) i „Przegląd Polityczny” (2000-01, 2004-06). W 1994-2005 wykładał historię literatury i kultury polskiej na Slavisch Seminarium na Universiteit van Amsterdam. W 1998 habilitował się na UW na podstawie rozprawy pt. ''Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim. ''W 1999 otrzymał stanowisko profesora na UW. W 2000-02 kierował Zakładem Metodyki Literatury i Teorii Lektur, po czym przeniósł się do Zakładu Literatury XX i XXI w. ILP UW, którego w 2013 został kierownikiem. W 2003-05 był członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W 2005 podjął współpracę z Instytutem Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, działającym przy Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie; w 2010 wszedł do Rady Programowej Muzeum. W 2006 został członkiem Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury ILP. W 2008-15 należał do Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia UW. W 2008-14 wchodził w skład jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. W 2009 otrzymał tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora zwyczajnego UW. W 2015 objął kierownictwo działu rękopisów w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Członek rady programowej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie. Odbywał podróże m.in. do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Rosji, Ukrainy i Włoch. Mieszka w Warszawie.</p>
+
</div> <!-- biogram -->
+
  
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
+
Historyk, eseista, edytor.
  
==TWÓRCZOŚĆ==
 
<ol>
 
  
<li> [[#Kryzys w świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977|Kryzys w świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977]] (Vincenz – Stempowski – Miłosz). Wwa: LNB 1990, 208 s.</li>
 
<p class='comment'>Rozprawa doktorska.</p>
 
<p class='comment'>Zawartość: I. W kręgu poetyki eseju. – II. St. Vincenz. – III. J. Stempowski. – Cz. Miłosz: Obowiązki wobec siebie; Rozum w upadku; Wobec przyszłości; Ziemia Ulro. – IV. Zakończenie.</p>
 
<li> [[#Sawinkow|Sawinkow]]. [Szkic biograficzny] Wwa: LNB 1992, 218 s.</li>
 
<p class='comment'>Dot. B.W. Sawinkowa.</p>
 
<li> [[#Nieśpieszny przechodzień i paradoksy.|Nieśpieszny przechodzień i paradoksy.]] Rzecz o Jerzym Stempowskim. Wr.: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1997, 347 s. Z Prac Inst. Lit. Pol. UW i Slavisch Seminarium, Universiteit van Amsterdam.</li>
 
<p class='comment'>Rozprawa habilitacyjna.</p>
 
<li> [[#Pan Petlura?|Pan Petlura?]] [Esej]. Wwa: Open 1998, 94 s.</li>
 
<p class='comment'>Nagroda Fundacji Kultury w 1998 i nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1999.</p>
 
<p class='comment'>Przekł.: ukr.: Pan Petlûra? [Przeł.] M. Hud. [Wstęp:] M. Râbčuk. [Posł.:] B. Hud. Kiïv 2011, –węgier.: Petljura úr? [Przeł.] K. Gábor. Budapest 2000.</p>
 
<li> Książki zbójeckie i kamienie Wenecji. [Szkic]. Powst. ok. 1999.</li>
 
<p class='comment'>Przekł. ang.: Books of the highway, stones of Venice. Notes on polish essay.[Przeł.] M. Bleinert-Coyle. Kr.: Literary Group Polska 2000 1999, 25 s.</p>
 
<li> [[#Giedroyc i „Kultura”|Giedroyc i „Kultura”]]. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 1999, 312 s. ''A to Polska właśnie.''</li>
 
<li> [[#Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem|Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem]]. [Rozm.:] A.S. Kowalczyk, B. Kerski. Współpraca.: K. Zastawny. Lubl.: Wydawn. UMCS 2001, 179 s. Wyd. 2 poszerz. i zaktualizowane pt. Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem. Wr.: Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka Jeziorańskiego 2008, 272 s.</li>
 
<p class='comment'>Przekł.: niem.: Ein ukrainischer Kosmopolit mit Berliner Adresse. Gespräche mit Bohdan Osadczuk. [Przeł.] A. Grzybkowska. Osnabrück 2004, – ukr.: Rozmovi z Bogdanom Osadčukom. [Przeł.:] V. Smirnova, L. Lisenko. Kiïv 2009.</p>
 
<li> [[#Miejskie: Amsterdam, Paryż I, Paryż II, Berno I, Berno II, Warszawa, Londyn|Miejskie: Amsterdam, Paryż I, Paryż II, Berno I, Berno II, Warszawa, Londyn]]. [Eseje]. Lubl.: UMCS 2003, 166 s.</li>
 
<li> [[#Od Bukaresztu do Laffitów|Od Bukaresztu do Laffitów]]. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna. [Szkice]. Sejny: Fundacja „Pogranicze” 2006, 297 s. ''Ornamenty Historii.''</li>
 
<p class='comment'>Zawartość: Wstęp: Rzeczpospolita epistolarna. – Bukareszt – emigracja po raz pierwszy: Aneks: „Ponieważ widzę, że to wszystko bezsilnie tonie…”; Listy Jerzego Giedroycia do Rogera Raczyńskiego (1940-1941). – Jerzy Giedroyc – Mieczysław Grydzewski: dwa style bycia emigrantem. – Walcząca, wolna czy nowoczesna. Literatura w dyskursie politycznym Jerzego Giedroycia. – „Mam «Kulturę» od tego pierwszego numeru, który nieznośnie sterczy z półki”. – „za niedyskrecje matka biła mnie po łapach”. – „Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli”. – „Pan wie, że ja czasami jestem krewkim hajdamaką”. – „…nasza budka z wodą sodową roboty politycznej”. – Aneks: Juliusz Mieroszewski. „Encounter – Kultura”; Józef Czapski: List do Redakcji; Konstanty A. Jeleński: List do Redakcji; „Jest jasne, że stajemy dziś na czele opozycji krajowej”. – Spis archiwów.</p>
 
<li> Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury.[Studium]. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2014, 107 s.</li>
 
<p class='comment'>Materiały z konferencji nauk. Wwa 2013.</p>
 
<li> [[#Wena do polityki|Wena do polityki]]. O Giedroyciu i Mieroszewskim. [Monografia]. T. 1-2. Wwa: Tow. „Więź” 2014, 476 + 460 s. ''Bibl. „Więzi”'', t. 304.</li>
 
<p class='comment'>Nominacja do Nagrody Hist. im. K. Moczarskiego.</p>
 
<p class='block'>Artykuły, szkice i rozprawy w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: „Dolina Issy” Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej. „Polonistyka” 1983 nr 2 s. 94-103. – Gombrowicz i Husserl. (O fenomenologicznych inspiracjach w „Dzienniku”). „Znak” 1984 nr 5/6 s. 611-628, przekł. niem. w wersji rozszerz.: Gombrowicz-Husserl. Über die Phänomenologischen Motive in den Tagebüchern. [Przeł.] A. Grzybkowska. W: W. Gombrowicz: Führung durch die Philosophie in sechs Stunden und fünfzehn Minuten. Bonn 1994 s. 137-165.– Miłosza „Dolina Issy” wobec horyzontu oczekiwań odbiorcy. „Prz. Powsz.” 1985 nr 3 s. 406-422. – Klasycyzm dzisiejszy w liryce Zbigniewa Herberta. „Polonistyka” 1986 nr 3 s. 171-182. – Podróż do Europy. (Dzienniki Jerzego Stempowskiego). „Znak” 1986 nr 11/12 s. 140-150. – Jerzy Stempowski. Szkic do biogramu. „Prz. Powsz.” 1987 nr 6 s. 401-414. – Dwaj eseiści. Stempowski i Vincenz. „Polonistyka” 1989 nr 8 s. 573-583. – Widzę i portretuję. O opowiadaniach Stefanii Kossowskiej. W: Pani Stefa. Londyn 1999 s. 36-43. – Jerzy Giedroycs „Kultura” und die Krise der europäischen Identität. [Przeł.] A. Grzybkowska. W: Die polnische Emigration und Europa 1945-1990. Osnabrück 2000 s. 73-94. – Stanisław Vincenz wobec Zagłady. W: Literatura polska wobec Zagłady. Wwa 2000 s. 167-180. – Słowa – rzeczy – życie. Świat według Andrzeja Bobkowskiego. W: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Izabelin 2002 s. 144-210. – Kult państwa. Program polityczny środowiska „Polityki” Jerzego Giedroycia z roku 1938. W: For East is East. Leuven 2003 s. 75-86, przedr. zmien. pt. Środowisko „Polityki” Jerzego Giedroycia – próby samookreślenia. W: Dwudziestolecie 1918-1939. Wwa 2007 s. 37-53. – Stempowski jako czytelnik; Domena nicości. Gustawa Herlinga Grudzińskiego powrót do kresu nocy. W: Czytane na nowo. Izabelin 2004 s. 195-203; 218-224. – Steppenilias. Die Ukraine in der Essayistik und in den Briefen von Jerzy Stempowski. [Przeł.] A. Grzybkowska. W: Die Ukraine, Polen und Europa. Osnabrück 2004 s. 205-224. – Historia emigrantów. W: Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w&nbsp;literaturze polskiej XX i XXI wieku. Wwa 2006 s. 229-244. – Przezwyciężanie korzeni. Wątki żydowskie w twórczości literackiej Stefanii Zahorskiej. W: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Wwa 2006 s. 326-338. – „Kultura” i Marzec 1968. W: (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL. Wwa 2008 s. 245-274. – Bobkowski, Gwatemala, ethos mieszczański. W: Buntownik, cyklista, kosmopolak. Wwa 2011 s. 197-213. – Powojenne głosy krajowe o emigracji. W: Romantyzm Drugiej Emigracji. Wwa 2012 s. 51-73. – Sylwetki naszych przodków. „Zesz. Lit.” 2016 s. 214-221.</p>
 
</ol>
 
===Przekłady===
 
<ol>
 
<li> J. Stempowski: Ziemia berneńska. [Szkice dot. Szwajcarii]. Przeł. [z franc.] i posł. opatrzył A. S. Kowalczyk. Wwa: Czyt. 1990, 91 s. Wyd. 2 popraw. i uzup. Wwa: Fundacja „Zeszytów Lit.” 2012, 101 s.</li>
 
</ol>
 
===Prace redakcyjne i edytorskie===
 
<ol>
 
<li> J. Stempowski: Listy do Jerzego Giedroycia. Wybrał, oprac. i posł. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: LNB 1991, 209 +XI s. Por. poz. 7.</li>
 
<p class='comment'>Wybór z listów z l. 1947-1969.</p>
 
<li> J. Giedroyc, W. Gombrowicz: Listy 1950-1969. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: Czyt. 1993, 509 s. ''Arch. Kult., ''1''.''Wyd. 2 rozszerz. tamże 2006, 737 s.'' Arch. Kult.,'' 9.</li>
 
<p class='comment'>Nagroda Złota Sowa dla najlepiej wydanej książki zgłoszonej na Warszawskie Spotkania z Dobrą Książką w 1993.</p>
 
<li> J. Stempowski: W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie. Wybrał, oprac., i posł. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: LNB 1993, 349 s.</li>
 
<li> Halott világok – lehetséges világok. Lengyel esszék. [Wybór esejów]. [Oprac.:] A.S. Kowalczyk, P. Lajos. [Przeł:] G. Csaba [i in.]. Budapest: Seneca; Brain 1994, 207 s., ''Multáns Könyrek''.</li>
 
<li> B. Miciński, J. Stempowski: Listy. Oprac.: A. Micińska, J. Klejnocki, A.S. Kowalczyk. Wprowadzenie: H. Micińska-Kenarowa, K. Régamey. Wwa: LNB 1995, 348 s.</li>
 
<li> S. Vincenz: Eseje i szkice zebrane. Wybór i wstęp: A. Vincenz. Przygot. do druku: M. Klecel i A.S. Kowalczyk. T. 1. Wr.: Wirydarz 1997, 328 s. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.</li>
 
<li> J. Giedroyc, J. Stempowski: Listy 1946-1969. Wybrał, wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. Cz. 1-2. Wwa: Czyt. 1998, 466 + 502 s. ''Arch. Kult.'', 5. Por. poz. 1.</li>
 
<li> B. Osadczuk: Ukraina, Polska, świat. Wybór reportaży i artykułów. Wybrał i przedm. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wstęp: J. Giedroyc, Cz. Miłosz. Sejny: „Pogranicze” 2000, 322 s. ''Meridian.''</li>
 
<li> J. Stempowski: Od Berdyczowa do Lafitów. [Dzienniki podróży]. Wybrał, oprac. i przedm. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wołowiec: Czarne 2001, 543 s.</li>
 
<li> A. Bobkowski: Przysiągłem sobie, ze jeżeli umrę, to nie w tłumie… Korespondencja z Anielą Mieczysławską 1951-1961. Do druku podał, wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wałbrzych: Ruta 2003, 191 s. ''Z Prac Zakładu Lit. Pol. XX w.'' Por. poz. 13.</li>
 
<li> Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania. [Studia]. Red. nauk.: H. Gosk, A.S. Kowalczyk. Wwa: Elipsa [2005]. 533 s. ''Z Prac Zakładu Lit. Pol. XX w.''</li>
 
<li> Realiści z wyobraźnią. „Kultura” 1976-2000. Wybór tekstów. Wybrali i wstępem opatrzyli: B. Kerski, … [T. 1-2]. Lubl.: UMCS; Paryż: Tow. Opieki nad Arch. Inst. Lit. 2007, 511+633 s.</li>
 
<li> A. Bobkowski, A. Mieczysławska: Listy 1951-1961. Do druku podał, wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: Tow. „Więź” 2010, 205 s. ''Bibl. „Więzi”,'' t. 251. Por. poz. 10.</li>
 
<li> [[#M. Dąbrowska, J. Stempowski: Listy|M. Dąbrowska, J. Stempowski: Listy]]. Oprac., wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. T. 1-3. Wwa: Inst. Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Pol., Oddz. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza; Tow. „Więź” 2010. ''Bibl. „Więzi”,'' 252.</li>
 
<li> 1. 1926-1953, 355 s.</li>
 
<li> 2 .1954-1958, 343 s.</li>
 
<li> 3. 1959-1965, 413 s.</li>
 
<p class='comment'>Tytuł Książki Roku 2010 oraz statuetka Pióra Fredry za wydanie listów przyznane Tow. „Więź” oraz Inst. Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską.</p>
 
<li> Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia. Red. nauk.: A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Wwa: Elipsa 2010, 495 s. Prace Zakładu Literatury Pol. XX w. Inst. Literatury Pol. UW i Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury Inst. Literatury Pol. UW.</li>
 
<li> Buntownik, cyklista, kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości. [Szkice]. Pod red. J. Klejnockiego i A.S. Kowalczyka. Wwa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Tow. „Więzi” 2011, 223 s. ''Bibl. „Więzi”'', t. 271.</li>
 
<li> „Europa” 1929–1930. Antologia. Wybór i oprac. A. St. Kowalczyk. Warszawa: MSZ 2012, 238 s. ''Bibl. Jedności Europejskiej''.</li>
 
<li> Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W setną rocznicę urodzin pisarza. [Szkice]. Pod red. K. Ćwiklińskiego, A.S. Kowalczyka i M. Urbanowskiego. Wwa: Tow. „Więź” [2014], 405 s.'' Bibl. „Więzi”'', t. 299.</li>
 
<li> J. Stempowski: W dolinie Dniestru. Pisma o Ukrainie. Wybrał, oprac., posł. i przypisami opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: Tow. „Więź” 2014, 383 s. ''Bibl. „Więzi”'', t. 302.</li>
 
<p class='volumeDescription'>Zob. też Przekłady poz. 1.</p>
 
</ol>
 
</div id='primary'>
 
  
<div id='secondary'>
+
Urodzony 17 lutego 1957 w Warszawie; syn Feliksa Kowalczyka, podpułkownika Wojska Polskiego, i Alicji z Walasików, ekonomistki. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im J. Śniadeckiego w Warszawie; w 1976 zdał maturę. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1980 uzyskał magisterium. W 1980-86 pracował jako nauczyciel, początkowo w szkołach podstawowej i zawodowej, a od 1981 w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Warszawie. Równocześnie w 1983 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Metodyki Literatury i Teorii Lektury w Instytucie Literatury Polskiej (ILP) UW. W pracy badawczej zajął się kulturą polską XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej na emigracji po 1939 oraz epistolografią, diarystyką i eseistyką polską, a także edytorstwem w tym zakresie. Debiutował w 1983 esejem pt. ''Złote runo nicości'','' ''opublikowanym na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 11; dot. wiersza Z. Herberta pt.'' Przesłanie Pana Cogito''). Rozprawy, artykuły, recenzje drukował <nowiki>m.in</nowiki>. na łamach pism: „Tygodnik Powszechny” (1983-85, 1989-92), „Polonistyka” (1983-86), „Więź” (1984-85), „Znak” (1984-89, 2002-05), „Przegląd Powszechny” (1985-87) i „Pamiętnik Literacki” (1987-88). W 1986 doktoryzował na się na UW na podstawie rozprawy pt. ''Kryzys w świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz – Stempowski – Miłosz) ''(promotor prof. Ryszard Handke'') ''i objął stanowisko adiunkta. W 1991-95 kierował Wydawnictwem LNB. W 1992 rozpoczął wieloletnią współpracę z redaktorem paryskiej „Kultury”, Jerzym Giedroyciem, której owocem było <nowiki>m.in</nowiki>. powstanie serii ''Archiwum „Kultury”'' oraz poszerzenie pola badań o rolę inteligencji w kulturze polskiej XX w. W następnych latach publikował artykuły i recenzje <nowiki>m.in</nowiki>. w pismach: „Res Publica Nowa” (1992-2003, z przerwami; od 1998 członek Rady kwartalnika), „Kresy” (1991-97, 2001), „Nowe Książki” (1992, 1999-2000), „Regiony” (1994, 1996, 1998-2003), „Zeszyty Literackie” (1994, 1996-97, 2000-07) i „Przegląd Polityczny” (2000-01, 2004-06). W 1994-2005 wykładał historię literatury i kultury polskiej na Slavisch Seminarium na Universiteit van Amsterdam. W 1998 habilitował się na UW na podstawie rozprawy pt. ''Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim. ''W 1999 otrzymał stanowisko profesora na UW. W 2000-02 kierował Zakładem Metodyki Literatury i Teorii Lektur, po czym przeniósł się do Zakładu Literatury XX i XXI w. ILP UW, którego w 2013 został kierownikiem (funkcję tę pełnił do 2016). W 2003-05 był członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W 2005 podjął współpracę z Instytutem Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, działającym przy Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie; w 2010-2015 wchodził w skład Rady Programowej Muzeum. W 2006 został członkiem Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury ILP UW. W 2008-15 należał do Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia UW. W 2008-14 wchodził w skład jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. W 2009 otrzymał tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora zwyczajnego UW. W 2015 objął kierownictwo działu rękopisów w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Członek rady programowej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie. Odbywał podróże <nowiki>m.in</nowiki>. do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Rosji, Ukrainy i Włoch.
  
==OPRACOWANIA (wybór)==
+
Mieszka w Warszawie.
  
  
<ul>
 
<li>Ank. 2012, 2013.</li>
 
<li> Wywiad: O wyobraźni emigracyjnej. Rozm. A. Papieska. „Nowe Książ.” 2015 nr 5.</li>
 
</ul>
 
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
TWÓRCZOŚĆ
  
===Kryzys w świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977===
+
# Kryzys w świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz – Stempowski – Miłosz). Wwa: LNB 1990, 208 s.
  
<ul>
+
Rozprawa doktorska.
<li> Z. BAUER: Obca Europa. „Sł. Prz. kult.” 1991 nr 23.</li>
+
<li> M. KLECEL: Eseje dla Europy. „Nowe Książ.” 1991 nr 6.</li>
+
<li> W. PRÓCHNICKI. „Ruch Lit.” 1991 nr 5.</li>
+
<li> P. KOWALSKI: Małe ojczyzny i kryzys europejskiej świadomości. „Regiony” 1995 nr 3.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Zawartość: I. W kręgu poetyki eseju. – II. St. Vincenz. – III. J. Stempowski. – Cz. Miłosz: Obowiązki wobec siebie; Rozum w upadku; Wobec przyszłości; Ziemia Ulro. – IV. Zakończenie.
  
===Sawinkow===
+
# Sawinkow<nowiki>. [Szkic biograficzny] Wwa: LNB 1992, 218 s.</nowiki> Wyd. 2 uzup. Wwa: Tow. „Więź” 2017, 227 s. ''Bibl. „Więzi”''
  
<ul>
+
Dot. B.W. Sawinkowa.
<li> F. MODRZEJEWSKI: Proza o Sawinkowie. „Życie Warsz.” 1992 dod. „Ex Libris” nr 21.</li>
+
<li> K. MURAWSKI. „Nowy Świat” 1992 nr 89.</li>
+
<li> W. KRZYSZTOPORSKI: Nieznośna lekkość pióra. „Rzeczpospolita” 1992 nr 115.</li>
+
<li> R. WĘGRZYNIAK. „Tyg. Powsz.” 1992 nr 31.</li>
+
<li> J. WOJCIECHOWSKI: Miejsce na cokołach. „Dz. Pol.” 1992 nr 288.</li>
+
<li> G. BORKOWSKA: Co się zmienia? „Res Publica Nowa” 1994 nr 4.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
# Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim. Wr.: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1997, 347 s. Z Prac Inst. Lit. Pol. UW i Slavisch Seminarium, Universiteit van Amsterdam.
  
===Nieśpieszny przechodzień i paradoksy.===
+
Rozprawa habilitacyjna.
  
<ul>
+
# <nowiki>Pan Petlura? [Esej]. Wwa: Open 1998, 94 s.</nowiki>
<li> M. KLECEL: Arkadia i Apokalipsa. „Życie” 1997 nr 291.</li>
+
<li> Tenże: Sceptyczny świadek wieku. „Rzeczpospolita” 1997 nr 247.</li>
+
<li> J. LEOCIAK: Jerzego Stempowskiego „pulsus paradoxalis”. „Nowe Książ.” 1997 nr 10.</li>
+
<li> Cz. MIŁOSZ: Jeszcze o Stempowskim. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 52.</li>
+
<li> M. WYKA: Miejsce Jerzego Stempowskiego. Człowiek dobrze wychowany. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 48.</li>
+
<li> H. ZAWORSKA: Uwodzicielska inteligencja. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 199.</li>
+
<li> M. ADAMIEC: Powrót niespiesznego przechodnia. „Prz. Polit.” 1998 nr 37.</li>
+
<li> J. GONDOWICZ: Bagaż z Szebutyniec. „Res Publica Nowa”. 1998 nr 2/3.</li>
+
<li> S. JANOWSKI: Portret Stempowskiego. „Strony” 1998 nr 3/4.</li>
+
<li> J. KLEJNOCKI: Przewodnik i przechodzień. „Kwart. Artyst.” 1998 nr 3.</li>
+
<li> R. KWIECIEŃ: „Z dala od wielkich dróg, ścieżkami mało wydeptanymi…” „Znak” 1998 nr 7.</li>
+
<li> W. LEWANDOWSKI: Stempowski, Mackiewicz – nowości z i o emigracji. „Arch. Emigracji” 1998 nr 1.</li>
+
<li> R. WĘGRZYNIAK. „Pam. Lit.” 1998 z. 4.</li>
+
<li> M. ZAGAŃCZYK: Kajet lektur: Stempowski. „Zesz. Lit.” 1998 nr 61.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Nagroda Fundacji Kultury w 1998 i nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1999.
  
===Pan Petlura?===
+
Przekł.: ukr.: Pan Petlûra<nowiki>? [Przeł.] M. </nowiki>Hud<nowiki>. [Wstęp:] M. </nowiki>Râbčuk<nowiki>. [Posł.:] B. </nowiki>Hud. Kiïv 2011, –węgier.: Petljura úr? <nowiki>[Przeł.] K. </nowiki>Gábor. Budapest 2000.
  
<ul>
+
# <nowiki>Książki zbójeckie i kamienie Wenecji. [Szkic]. </nowiki>Powst. ok. 1999.
<li> A. BAGŁAJEWSKI: Vous–êtes Monsieur Petlura? „Kresy” 1998 nr 4.</li>
+
<li> M. JAGIEŁŁO: Rekolekcje. „Nowe Książ.” 1998 nr 11.</li>
+
<li> K. KOPKA: Morderstwo na rue Racine. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 143.</li>
+
<li> A. SEREDNICKI. „Maz. Studia Hum.” 1998 nr 2.</li>
+
<li> R. WĘGRZYNIAK: Popogromowe rekolekcje. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 29.</li>
+
<li> T.Z. ZAPERT: Uznany za niewinnego. „Życie” 1998 nr 156.</li>
+
<li> M. RIABCZUK: Ataman i jego demony, czyli próba egzorcyzmu historycznego. „Czas Kult.” 1999 nr 4/5.</li>
+
<li> E. MAZGAL: Książka o Petlurze. Dla dorosłych. „Gaz. Olszt.” 1999 nr 232.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Przekł. ang.<nowiki>: Books of the highway, stones of Venice. Notes on polish essay.[</nowiki>Przeł.] M. Bleinert-Coyle. Kr.: Literary Group Polska 2000 1999, 25 s.
  
===Giedroyc i „Kultura”===
+
# Giedroyc i „Kultura”. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 1999, 312 s. ''A to Polska właśnie.''
 +
# <nowiki>Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem. [</nowiki>Rozm.:] A.S. Kowalczyk, B. Kerski. Współpraca.: K. Zastawny. Lubl.: Wydawn. UMCS 2001, 179 s. Wyd. 2 poszerz. i zaktualizowane pt. Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem. Wr.: Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka Jeziorańskiego 2008, 272 s.
  
<ul>
+
Przekł.: niem.: Ein ukrainischer Kosmopolit mit Berliner Adresse. Gespräche mit Bohdan Osadczuk<nowiki>. [</nowiki>Przeł.] A. Grzybkowska. Osnabrück 2004, – ukr.: Rozmovi z Bogdanom Osadčukom. <nowiki>[Przeł.:] V. </nowiki>Smirnova, L. Lisenko. Kiïv 2009.
<li> J. DUŻYK: Giedroyc i jego wielkie dzieło. „Dz. Pol.” 1999 nr 235.</li>
+
<li> B. CYGIEL: A to Giedroyc właśnie. „Sł. Pol.” 1999 nr 146.</li>
+
<li> J. KORKOZOWICZ. „Głos Naucz.” 1999 nr 35.</li>
+
<li> K. MASŁOŃ: Książę Niezłomny. „Rzeczpospolita” 1999 nr 116.</li>
+
<li> M. NIEMOJEWSKI: Wstęp do „Kultury”, wstęp do kultury. „Nowe Książ.” 1999 nr 10.</li>
+
<li> R. WĘGRZYNIAK: Portret Redaktora. „Nowe Państ.” 1999 nr 34.</li>
+
<li> J. WOLSKI. „Arkusz” 2000 nr 9.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
# <nowiki>Miejskie: Amsterdam, Paryż I, Paryż II, Berno I, Berno II, Warszawa, Londyn. [Eseje].</nowiki> Lubl.: UMCS 2003, 166 s.
 +
# Od Bukaresztu do Laffitów<nowiki>. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna. [Szkice]. Sejny: Fundacja „Pogranicze” 2006, 297 s. </nowiki>''Ornamenty Historii.''
  
===Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem===
+
Zawartość: Wstęp: Rzeczpospolita epistolarna. – Bukareszt – emigracja po raz pierwszy: Aneks: „Ponieważ widzę, że to wszystko bezsilnie tonie…”; Listy Jerzego Giedroycia do Rogera Raczyńskiego (1940-1941). – Jerzy Giedroyc – Mieczysław Grydzewski: dwa style bycia emigrantem. – Walcząca, wolna czy nowoczesna. Literatura w dyskursie politycznym Jerzego Giedroycia. – „Mam «Kulturę» od tego pierwszego numeru, który nieznośnie sterczy z półki”. – „za niedyskrecje matka biła mnie po łapach”. – „Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli”. – „Pan wie, że ja czasami jestem krewkim hajdamaką”. – „…nasza budka z wodą sodową roboty politycznej”. – Aneks: Juliusz Mieroszewski. „Encounter – Kultura”; Józef Czapski: List do Redakcji; Konstanty A. Jeleński: List do Redakcji; „Jest jasne, że stajemy dziś na czele opozycji krajowej”. – Spis archiwów.
  
<ul>
+
  10.<nowiki> Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim. [Monografia]. T. 1-2. Wwa: Tow. „Więź” 2014, 476 + 460 s. </nowiki>''Bibl. „Więzi”'', t. 304.
<li> K. MASŁOŃ. „Mag. Lit. Książ.” 2001 nr 11.</li>
+
<li> B. BERDYCHOWSKA: Wiek polsko-ukraiński. „Nowe Książ.” 2002 nr 1.</li>
+
<li> P. PIASZCZYŃSKI: „Może warto zacząć inaczej”. „Tyg. Powsz.” 2002 nr 1.</li>
+
<li> W. STANISŁAWSKI: Między Szprewą a Dnieprem. „Nowe Książ.” 2008 nr 9 [dot. wyd. 2].</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Nominacja do [https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Historyczna_im._Kazimierza_Moczarskiego Nagrody Hist. im. K. Moczarskiego].
  
===Miejskie: Amsterdam, Paryż I, Paryż II, Berno I, Berno II, Warszawa, Londyn===
 
  
<ul>
 
<li> J. KLEJNOCKI: Flâneur współczesny. „Rzeczpospolita” 2003 nr 232.</li>
 
<li> R. WĘGRZYNIAK. „Zesz. Lit.” 2003 nr 4.</li>
 
<li> K. NICIŃSKI: Sylwy o miejscach i ludziach. „Więź” 2006 nr 4.</li>
 
</ul>
 
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Artykuły, szkice i rozprawy w czasopismach i książkach zbiorowych, <nowiki>m.in</nowiki>.: „Dolina Issy” Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej. „Polonistyka” 1983 nr 2 s. 94-103. – Gombrowicz i Husserl. (O fenomenologicznych inspiracjach w „Dzienniku”). „Znak” 1984 nr 5/6 s. 611-628, przekł. niem. w wersji rozszerz.: Gombrowicz-Husserl. <nowiki>Über die Phänomenologischen Motive in den Tagebüchern. [</nowiki>Przeł.] A. Grzybkowska. W: W. Gombrowicz: Führung durch die Philosophie in sechs Stunden und fünfzehn Minuten. Bonn 1994 s. 137-165.– Miłosza „Dolina Issy” wobec horyzontu oczekiwań odbiorcy. „Prz. Powsz.” 1985 nr 3 s. 406-422. – Klasycyzm dzisiejszy w liryce Zbigniewa Herberta. „Polonistyka” 1986 nr 3 s. 171-182. – Podróż do Europy. (Dzienniki Jerzego Stempowskiego). „Znak” 1986 nr 11/12 s. 140-150. – Jerzy Stempowski. Szkic do biogramu. „Prz. Powsz.” 1987 nr 6 s. 401-414. – Dwaj eseiści. Stempowski i Vincenz. „Polonistyka” 1989 nr 8 s. 573-583. – Widzę i portretuję. O opowiadaniach Stefanii Kossowskiej. W: Pani Stefa. Londyn 1999 s. 36-43. – Jerzy Giedroycs „Kultura” und die Krise der europäischen Identität<nowiki>. [Przeł.] A. </nowiki>Grzybkowska. W: Die polnische Emigration und Europa 1945-1990. Osnabrück 2000 s. 73-94. – Stanisław Vincenz wobec Zagłady. W: Literatura polska wobec Zagłady. Wwa 2000 s. 167-180. – Słowa – rzeczy – życie. Świat według Andrzeja Bobkowskiego. W: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Izabelin 2002 s. 144-210. – Kult państwa. Program polityczny środowiska „Polityki” Jerzego Giedroycia z roku 1938. W: For East is East. Leuven 2003 s. 75-86, przedr. zmien. pt. Środowisko „Polityki” Jerzego Giedroycia – próby samookreślenia. W: Dwudziestolecie 1918-1939. Wwa 2007 s. 37-53. – Stempowski jako czytelnik; Domena nicości. Gustawa Herlinga Grudzińskiego powrót do kresu nocy. W: Czytane na nowo. Izabelin 2004 s. 195-203; 218-224. – Steppenilias. Die Ukraine in der Essayistik und in den Briefen von Jerzy Stempowski. <nowiki>[Przeł.] A. </nowiki>Grzybkowska. W: Die Ukraine, Polen und Europa. Osnabrück 2004 s. 205-224. – Historia emigrantów. W: Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w&nbsp;literaturze polskiej XX i XXI wieku. Wwa 2006 s. 229-244. – Przezwyciężanie korzeni. Wątki żydowskie w twórczości literackiej Stefanii Zahorskiej. W: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Wwa 2006 s. 326-338. – „Kultura” i Marzec 1968. W: (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL. Wwa 2008 s. 245-274. – Bobkowski, Gwatemala, ethos mieszczański. W: Buntownik, cyklista, kosmopolak. Wwa 2011 s. 197-213. – Powojenne głosy krajowe o emigracji. W: Romantyzm Drugiej Emigracji. Wwa 2012 s. 51-73. – Sylwetki naszych przodków. „Zesz. Lit.” 2016 s. 214-221. – Kafka i Felicja. Romans epistolarny. „Prz. Hum.” 2016 nr 4 s. 71-81.
  
===Od Bukaresztu do Laffitów===
 
  
<ul>
 
<li> P. RAMBOWICZ: Jerzy Giedroyc w zwierciadle epistolografii. „Arch. Emigracji” 2007 z. 1.</li>
 
<li> L. SZARUGA: Przesłuchiwany i badany. „Nowe Książ.” 2007 nr 4 [m.in. dot A.S. Kowalczyka].</li>
 
</ul>
 
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Przekłady
  
===Wena do polityki===
+
# <nowiki>J. Stempowski: Ziemia berneńska. [Szkice dot. Szwajcarii].</nowiki> <nowiki>Przeł. [z franc.] i posł. opatrzył A. S. Kowalczyk. Wwa: Czyt. 1990, 91 s. Wyd. 2 </nowiki>popraw. i uzup. Wwa: Fundacja „Zeszytów Lit.” 2012, 101 s. ''Podróże „Zesz. Lit.”''
  
<ul>
+
Prace redakcyjne i edytorskie
<li> J. BORKOWICZ: Czy intelektualista może być Kmicicem. „Więź” 2015 nr 1.</li>
+
<li> R. HABIELSKI: Historia przyznała rację „Kulturze” „Nowe Ksiaż.” 2015 nr 5.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
# J. Stempowski: Listy do Jerzego Giedroycia. Wybrał, oprac. i posł. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: LNB 1991, 209 +XI s. Por. poz. 7.
  
===J. Giedroyc, J. Stempowski: Listy 1946-1969. Cz. 1-2===
+
Wybór z listów z l. 1947-1969.
  
<ul>
+
# J. Giedroyc, W. Gombrowicz: Listy 1950-1969. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: Czyt. 1993, 509 s. ''Arch. Kult., ''1''.''Wyd. 2 rozszerz. tamże 2006, 737 s.'' Arch. Kult.,'' 9.
<li> [T. FIAŁKOWSKI] LEKTOR: Rzeczpospolita epistolarna. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 30.</li>
+
<li> Z. FLORCZAK: Słuchając ich obu. „Nowe Książ.” 1998 nr 11.</li>
+
<li> T. JASTRUN: Wielkie jedzenie listów. „Polityka” 1998 nr 39.</li>
+
<li> E. NAUJALIS: Dziesiąta woda po Kisielu. „Akant” 1998 nr 11.</li>
+
<li> W. SKALMOWSKI: Duet korespondencyjny. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 39.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Nagroda Złota Sowa dla najlepiej wydanej książki zgłoszonej na Warszawskie Spotkania z Dobrą Książką w 1993.
  
===M. Dąbrowska, J. Stempowski: Listy===
+
# J. Stempowski: W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie. Wybrał, oprac., i posł. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: LNB 1993, 349 s.
 +
# Halott világok - lehetséges világok. Lengyel esszék. <nowiki>[</nowiki>Wybór esejów<nowiki>]. [</nowiki>Oprac.:] A.S. Kowalczyk, P. Lajos. <nowiki>[</nowiki>Przeł:] G. Csaba<nowiki> [</nowiki>i in.]. Budapest: Seneca; Brain 1994, 207 s., ''Multáns Könyrek''.
 +
# B. Miciński, J. Stempowski: Listy. Oprac.: A. Micińska, J. Klejnocki, A.S. Kowalczyk. Wprowadzenie: H. Micińska-Kenarowa, K. Régamey. Wwa: LNB 1995, 348 s.
 +
# S. Vincenz: Eseje i szkice zebrane. Wybór i wstęp: A. Vincenz. Przygot. do druku: M. Klecel i A.S. Kowalczyk. T. 1. Wr.: Wirydarz 1997, 328 s. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 +
# J. Giedroyc, J. Stempowski: Listy 1946-1969. Wybrał, wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. Cz. 1-2. Wwa: Czyt. 1998, 466 + 502 s. ''Arch. Kult.'', 5. Por. poz. 1.
 +
# B. Osadczuk: Ukraina, Polska, świat. Wybór reportaży i artykułów. Wybrał i przedm. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wstęp: J. Giedroyc, Cz. Miłosz. Sejny: „Pogranicze” 2000, 322 s. ''Meridian.''
 +
# J. Stempowski: Od Berdyczowa do Lafitów<nowiki>. [Dzienniki podróży]. Wybrał, oprac. i </nowiki>przedm. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wołowiec: Czarne 2001, 543 s.
 +
# A. Bobkowski: Przysiągłem sobie, ze jeżeli umrę, to nie w tłumie… Korespondencja z Anielą Mieczysławską 1951-1961. Do druku podał, wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wałbrzych: Ruta 2003, 191 s. ''Z Prac Zakładu Lit. Pol. XX w.'' Por. poz. 13.
 +
# '' ''<nowiki>Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania. [Studia].</nowiki> <nowiki>Red. nauk.: H. Gosk, A.S. Kowalczyk. Wwa: Elipsa [2005]. 533 s. </nowiki>''Z Prac Zakładu Lit. Pol. XX w.''
 +
# Realiści z wyobraźnią. „Kultura” 1976-2000. Wybór tekstów. Wybrali i wstępem opatrzyli: B. Kerski, … <nowiki>[T. 1-2]. </nowiki>Lubl.: UMCS; Paryż: Tow. Opieki nad Arch. Inst. Lit. 2007, 511+633 s.
 +
# A. Bobkowski, A. Mieczysławska: Listy 1951-1961. Do druku podał, wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: Tow. „Więź” 2010, 205 s. ''Bibl. „Więzi”,'' t. 251. Por. poz. 10.
 +
# M. Dąbrowska, J. Stempowski: Listy. Oprac., wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. T. 1-3. Wwa: Inst. Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Pol., Oddz. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza; Tow. „Więź” 2010. ''Bibl. „Więzi”,'' 252.
 +
# 1. 1926-1953, 355 s.
 +
# 2 .1954-1958, 343 s.
 +
# 3. 1959-1965, 413 s.
  
<ul>
+
Tytuł Książki Roku 2010 oraz statuetka Pióra Fredry za wydanie listów przyznane Tow. „Więź” oraz Inst. Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską.
<li> B. KERSKI; J. MAJCHEREK; P. MATYWIECKI: Opinie o tomie M. Dąbrowska, J. Stempowski: Listy. „Zesz. Lit.” 2011 nr 1.</li>
+
<li> M. KRÓL: Bliskość pogody i przygody. „Więź” 2011 nr 2/3.</li>
+
<li> M. NALEWSKI: Ich prace i dnie. „Twórczość” 2012 nr 4.</li>
+
<li> A. PAPIESKA: Dwa monologi. „Nowe Książ.” 2011 nr 4.</li>
+
<li> R. WĘGRZYNIAK: Mistrzowskie listów pisanie. „Odra” 2011 nr 7/8.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
# Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia. Red. nauk.: A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Wwa: Elipsa 2010, 495 s. Prace Zakładu Literatury Pol. XX w. Inst. Literatury Pol. UW i Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury Inst. Literatury Pol. UW.
</div id='secondary'>
+
#  Buntownik, cyklista, kosmopolak<nowiki>. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości. [Szkice]. Pod red. J. Klejnockiego i A.S. Kowalczyka. Wwa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Tow. „Więzi” 2011, 223 s. </nowiki>''Bibl. „Więzi”'', t. 271.
 +
# „Europa” 1929–1930. Antologia. Wybór i oprac. A. St. Kowalczyk. Warszawa: MSZ 2012, 238 s. ''Bibl. Jedności Europejskiej''.
 +
# <nowiki>Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W setną rocznicę urodzin pisarza. [Szkice]. Pod red. K. Ćwiklińskiego, A.S. Kowalczyka i M. Urbanowskiego. Wwa: Tow. „Więź” [2014], 405 s.</nowiki>'' Bibl. „Więzi”'', t. 299.
 +
# Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury. Red.: K. Hryniewicz, A.S. Kowalczyk. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2014, 107 s.
  
<div class='author'>Barbara Marzęcka</div>
+
Materiały z konferencji nauk. Wwa 2013.   
  
</div> <!-- all -->
+
# J. Stempowski: W dolinie Dniestru. Pisma o Ukrainie. Wybrał, oprac., posł. i przypisami opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: Tow. „Więź” 2014, 383 s. ''Bibl. „Więzi”'', t. 302.
 +
 
 +
Zob. też Przekłady poz. 1.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
OPRACOWANIA (wybór)
 +
 
 +
Ank. 2012, 2013. – Wywiad: O wyobraźni emigracyjnej. Rozm. A. Papieska. „Nowe Książ.” 2015 nr 5.
 +
 
 +
Kryzys w świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (poz. 1): Z. BAUER: Obca Europa. „Sł. Prz. kult.” 1991 nr 23. – M. KLECEL: Eseje dla Europy. „Nowe Książ.” 1991 nr 6. – W. PRÓCHNICKI. „Ruch Lit.” 1991 nr 5. – P. KOWALSKI: Małe ojczyzny i kryzys europejskiej świadomości. „Regiony” 1995 nr 3.
 +
 
 +
Sawinkow (poz. 2): F. MODRZEJEWSKI: Proza o Sawinkowie. „Życie Warsz.” 1992 dod. „Ex Libris” nr 21. – K. MURAWSKI. „Nowy Świat” 1992 nr 89. – W. KRZYSZTOPORSKI: Nieznośna lekkość pióra. „Rzeczpospolita” 1992 nr 115. – R. WĘGRZYNIAK. „Tyg. Powsz.” 1992 nr 31. – J. WOJCIECHOWSKI: Miejsce na cokołach. „Dz. Pol.” 1992 nr 288. – G. BORKOWSKA: Co się zmienia? „Res Publica Nowa” 1994 nr 4.
 +
 
 +
Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. (poz. 3): M. KLECEL: Arkadia i Apokalipsa. „Życie” 1997 nr 291. – Tenże: Sceptyczny świadek wieku. „Rzeczpospolita” 1997 nr 247. – J. LEOCIAK: Jerzego Stempowskiego „pulsus paradoxalis”. „Nowe Książ.” 1997 nr 10. – Cz. MIŁOSZ: Jeszcze o Stempowskim. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 52. – M. WYKA: Miejsce Jerzego Stempowskiego. Człowiek dobrze wychowany. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 48. – H. ZAWORSKA: Uwodzicielska inteligencja. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 199. – M. ADAMIEC: Powrót niespiesznego przechodnia. „Prz. Polit.” 1998 nr 37. – J. GONDOWICZ: Bagaż z Szebutyniec. „Res Publica Nowa”. 1998 nr 2/3. – S. JANOWSKI: Portret Stempowskiego. „Strony” 1998 nr 3/4. – J. KLEJNOCKI: Przewodnik i przechodzień. „Kwart. Artyst.” 1998 nr 3. – R. KWIECIEŃ: „Z dala od wielkich dróg, ścieżkami mało wydeptanymi…” „Znak” 1998 nr 7. – W. LEWANDOWSKI: Stempowski, Mackiewicz – nowości z i o emigracji. „Arch. Emigracji” 1998 nr 1. – R. WĘGRZYNIAK. „Pam. Lit.” 1998 z. 4. – M. ZAGAŃCZYK: Kajet lektur: Stempowski. „Zesz. Lit.” 1998 nr 61.
 +
 
 +
Pan Petlura? (poz. 4): A. BAGŁAJEWSKI: Vous–êtes Monsieur Petlura? „Kresy” 1998 nr 4. – M. JAGIEŁŁO: Rekolekcje. „Nowe Książ.” 1998 nr 11. – K. KOPKA: Morderstwo na rue Racine. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 143. – A. SEREDNICKI. „Maz. Studia Hum.” 1998 nr 2. – R. WĘGRZYNIAK: Popogromowe rekolekcje. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 29. – T.Z. ZAPERT: Uznany za niewinnego. „Życie” 1998 nr 156. – M. RIABCZUK: Ataman i jego demony, czyli próba egzorcyzmu historycznego. „Czas Kult.” 1999 nr 4/5. – E. MAZGAL: Książka o Petlurze. Dla dorosłych. „Gaz. Olszt.” 1999 nr 232.
 +
 
 +
Giedroyc i „Kultura” (poz. 6): J. DUŻYK: Giedroyc i jego wielkie dzieło. „Dz. Pol.” 1999 nr 235. – B. CYGIEL: A to Giedroyc właśnie. „Sł. Pol.” 1999 nr 146. – J. KORKOZOWICZ. „Głos Naucz.” 1999 nr 35. – K. MASŁOŃ: Książę Niezłomny. „Rzeczpospolita” 1999 nr 116. – M. NIEMOJEWSKI: Wstęp do „Kultury”, wstęp do kultury. „Nowe Książ.” 1999 nr 10. – R. WĘGRZYNIAK: Portret Redaktora. „Nowe Państ.” 1999 nr 34. – J. WOLSKI. „Arkusz” 2000 nr 9.
 +
 
 +
Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem (poz. 7): K. MASŁOŃ. „Mag. Lit. Książ.” 2001 nr 11. – B. BERDYCHOWSKA: Wiek polsko-ukraiński. „Nowe Książ.” 2002 nr 1. – P. PIASZCZYŃSKI: „Może warto zacząć inaczej”. „Tyg. Powsz.” 2002 nr 1. – W. STANISŁAWSKI: Między Szprewą<nowiki> a Dnieprem. „Nowe Książ.” 2008 nr 9 [dot. wyd. 2].</nowiki>
 +
 
 +
Miejskie: Amsterdam, Paryż I, Paryż II, Berno I, Berno II, Warszawa, Londyn (poz. 8): J. KLEJNOCKI: Flâneur współczesny. „Rzeczpospolita” 2003 nr 232. – R. WĘGRZYNIAK. „Zesz. Lit.” 2003 nr 4. – K. NICIŃSKI: Sylwy o miejscach i ludziach. „Więź” 2006 nr 4.
 +
 
 +
Od Bukaresztu do Laffitów (poz. 9): P. RAMBOWICZ: Jerzy Giedroyc w zwierciadle epistolografii. „Arch. Emigracji” <nowiki>2007 z. 1. – L. SZARUGA: Przesłuchiwany i badany. „Nowe Książ.” 2007 nr 4 [m.in. </nowiki>dot A.S. Kowalczyka].
 +
 
 +
Wena do polityki (poz. 11): J. BORKOWICZ: Czy intelektualista może być Kmicicem. „Więź” 2015 nr 1. – R. HABIELSKI: Historia przyznała rację „Kulturze” „Nowe Ksiaż.” 2015 nr 5. – T. MAKOWSKI: Bez niego Giedroyc nie dałby rady. „Gaz. Wybor.” 2015 nr 280.
 +
 
 +
J. Giedroyc, J. Stempowski: Listy 1946-1969. Cz. 1-2<nowiki> (Prace redakcyjne i edytorskie poz. 7): [T. FIAŁKOWSKI] LEKTOR: Rzeczpospolita epistolarna. „Tyg. </nowiki>Powsz.” 1998 nr 30. – Z. FLORCZAK: Słuchając ich obu. „Nowe Książ.” 1998 nr 11. – T. JASTRUN: Wielkie jedzenie listów. „Polityka” 1998 nr 39. – E. NAUJALIS: Dziesiąta woda po Kisielu. „Akant” 1998 nr 11. – W. SKALMOWSKI: Duet korespondencyjny. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 39.
 +
 
 +
  M. Dąbrowska, J. Stempowski: Listy (Prace redakcyjne i edytorskie poz. 14): B. KERSKI; J. MAJCHEREK; P. MATYWIECKI: Opinie o tomie M. Dąbrowska, J. Stempowski: Listy. „Zesz. Lit.” 2011 nr 1. – M. KRÓL: Bliskość pogody i przygody. „Więź” 2011 nr 2/3. – M. NALEWSKI: Ich prace i dnie. „Twórczość” 2012 nr 4. – A. PAPIESKA: Dwa monologi. „Nowe Książ.” 2011 nr 4. – R. WĘGRZYNIAK: Mistrzowskie listów pisanie. „Odra” 2011 nr 7/8.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Barbara Marzęcka

Wersja z 13:10, 27 lut 2018

KOWALCZYK Andrzej Stanisław

ur. 1957

Historyk, eseista, edytor.


Urodzony 17 lutego 1957 w Warszawie; syn Feliksa Kowalczyka, podpułkownika Wojska Polskiego, i Alicji z Walasików, ekonomistki. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im J. Śniadeckiego w Warszawie; w 1976 zdał maturę. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1980 uzyskał magisterium. W 1980-86 pracował jako nauczyciel, początkowo w szkołach podstawowej i zawodowej, a od 1981 w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Warszawie. Równocześnie w 1983 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Metodyki Literatury i Teorii Lektury w Instytucie Literatury Polskiej (ILP) UW. W pracy badawczej zajął się kulturą polską XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej na emigracji po 1939 oraz epistolografią, diarystyką i eseistyką polską, a także edytorstwem w tym zakresie. Debiutował w 1983 esejem pt. Złote runo nicości, opublikowanym na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 11; dot. wiersza Z. Herberta pt. Przesłanie Pana Cogito). Rozprawy, artykuły, recenzje drukował m.in. na łamach pism: „Tygodnik Powszechny” (1983-85, 1989-92), „Polonistyka” (1983-86), „Więź” (1984-85), „Znak” (1984-89, 2002-05), „Przegląd Powszechny” (1985-87) i „Pamiętnik Literacki” (1987-88). W 1986 doktoryzował na się na UW na podstawie rozprawy pt. Kryzys w świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz – Stempowski – Miłosz) (promotor prof. Ryszard Handke) i objął stanowisko adiunkta. W 1991-95 kierował Wydawnictwem LNB. W 1992 rozpoczął wieloletnią współpracę z redaktorem paryskiej „Kultury”, Jerzym Giedroyciem, której owocem było m.in. powstanie serii Archiwum „Kultury” oraz poszerzenie pola badań o rolę inteligencji w kulturze polskiej XX w. W następnych latach publikował artykuły i recenzje m.in. w pismach: „Res Publica Nowa” (1992-2003, z przerwami; od 1998 członek Rady kwartalnika), „Kresy” (1991-97, 2001), „Nowe Książki” (1992, 1999-2000), „Regiony” (1994, 1996, 1998-2003), „Zeszyty Literackie” (1994, 1996-97, 2000-07) i „Przegląd Polityczny” (2000-01, 2004-06). W 1994-2005 wykładał historię literatury i kultury polskiej na Slavisch Seminarium na Universiteit van Amsterdam. W 1998 habilitował się na UW na podstawie rozprawy pt. Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim. W 1999 otrzymał stanowisko profesora na UW. W 2000-02 kierował Zakładem Metodyki Literatury i Teorii Lektur, po czym przeniósł się do Zakładu Literatury XX i XXI w. ILP UW, którego w 2013 został kierownikiem (funkcję tę pełnił do 2016). W 2003-05 był członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W 2005 podjął współpracę z Instytutem Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, działającym przy Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie; w 2010-2015 wchodził w skład Rady Programowej Muzeum. W 2006 został członkiem Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury ILP UW. W 2008-15 należał do Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia UW. W 2008-14 wchodził w skład jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. W 2009 otrzymał tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora zwyczajnego UW. W 2015 objął kierownictwo działu rękopisów w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Członek rady programowej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie. Odbywał podróże m.in. do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Rosji, Ukrainy i Włoch.

Mieszka w Warszawie.


TWÓRCZOŚĆ

 1. Kryzys w świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz – Stempowski – Miłosz). Wwa: LNB 1990, 208 s.

Rozprawa doktorska.

Zawartość: I. W kręgu poetyki eseju. – II. St. Vincenz. – III. J. Stempowski. – Cz. Miłosz: Obowiązki wobec siebie; Rozum w upadku; Wobec przyszłości; Ziemia Ulro. – IV. Zakończenie.

 1. Sawinkow. [Szkic biograficzny] Wwa: LNB 1992, 218 s. Wyd. 2 uzup. Wwa: Tow. „Więź” 2017, 227 s. Bibl. „Więzi”

Dot. B.W. Sawinkowa.

 1. Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim. Wr.: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1997, 347 s. Z Prac Inst. Lit. Pol. UW i Slavisch Seminarium, Universiteit van Amsterdam.

Rozprawa habilitacyjna.

 1. Pan Petlura? [Esej]. Wwa: Open 1998, 94 s.

Nagroda Fundacji Kultury w 1998 i nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1999.

Przekł.: ukr.: Pan Petlûra? [Przeł.] M. Hud. [Wstęp:] M. Râbčuk. [Posł.:] B. Hud. Kiïv 2011, –węgier.: Petljura úr? [Przeł.] K. Gábor. Budapest 2000.

 1. Książki zbójeckie i kamienie Wenecji. [Szkic]. Powst. ok. 1999.

Przekł. ang.: Books of the highway, stones of Venice. Notes on polish essay.[Przeł.] M. Bleinert-Coyle. Kr.: Literary Group Polska 2000 1999, 25 s.

 1. Giedroyc i „Kultura”. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 1999, 312 s. A to Polska właśnie.
 2. Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem. [Rozm.:] A.S. Kowalczyk, B. Kerski. Współpraca.: K. Zastawny. Lubl.: Wydawn. UMCS 2001, 179 s. Wyd. 2 poszerz. i zaktualizowane pt. Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem. Wr.: Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka Jeziorańskiego 2008, 272 s.

Przekł.: niem.: Ein ukrainischer Kosmopolit mit Berliner Adresse. Gespräche mit Bohdan Osadczuk. [Przeł.] A. Grzybkowska. Osnabrück 2004, – ukr.: Rozmovi z Bogdanom Osadčukom. [Przeł.:] V. Smirnova, L. Lisenko. Kiïv 2009.

 1. Miejskie: Amsterdam, Paryż I, Paryż II, Berno I, Berno II, Warszawa, Londyn. [Eseje]. Lubl.: UMCS 2003, 166 s.
 2. Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna. [Szkice]. Sejny: Fundacja „Pogranicze” 2006, 297 s. Ornamenty Historii.

Zawartość: Wstęp: Rzeczpospolita epistolarna. – Bukareszt – emigracja po raz pierwszy: Aneks: „Ponieważ widzę, że to wszystko bezsilnie tonie…”; Listy Jerzego Giedroycia do Rogera Raczyńskiego (1940-1941). – Jerzy Giedroyc – Mieczysław Grydzewski: dwa style bycia emigrantem. – Walcząca, wolna czy nowoczesna. Literatura w dyskursie politycznym Jerzego Giedroycia. – „Mam «Kulturę» od tego pierwszego numeru, który nieznośnie sterczy z półki”. – „za niedyskrecje matka biła mnie po łapach”. – „Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli”. – „Pan wie, że ja czasami jestem krewkim hajdamaką”. – „…nasza budka z wodą sodową roboty politycznej”. – Aneks: Juliusz Mieroszewski. „Encounter – Kultura”; Józef Czapski: List do Redakcji; Konstanty A. Jeleński: List do Redakcji; „Jest jasne, że stajemy dziś na czele opozycji krajowej”. – Spis archiwów.

 10. Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim. [Monografia]. T. 1-2. Wwa: Tow. „Więź” 2014, 476 + 460 s. Bibl. „Więzi”, t. 304.

Nominacja do Nagrody Hist. im. K. Moczarskiego.


Artykuły, szkice i rozprawy w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: „Dolina Issy” Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej. „Polonistyka” 1983 nr 2 s. 94-103. – Gombrowicz i Husserl. (O fenomenologicznych inspiracjach w „Dzienniku”). „Znak” 1984 nr 5/6 s. 611-628, przekł. niem. w wersji rozszerz.: Gombrowicz-Husserl. Über die Phänomenologischen Motive in den Tagebüchern. [Przeł.] A. Grzybkowska. W: W. Gombrowicz: Führung durch die Philosophie in sechs Stunden und fünfzehn Minuten. Bonn 1994 s. 137-165.– Miłosza „Dolina Issy” wobec horyzontu oczekiwań odbiorcy. „Prz. Powsz.” 1985 nr 3 s. 406-422. – Klasycyzm dzisiejszy w liryce Zbigniewa Herberta. „Polonistyka” 1986 nr 3 s. 171-182. – Podróż do Europy. (Dzienniki Jerzego Stempowskiego). „Znak” 1986 nr 11/12 s. 140-150. – Jerzy Stempowski. Szkic do biogramu. „Prz. Powsz.” 1987 nr 6 s. 401-414. – Dwaj eseiści. Stempowski i Vincenz. „Polonistyka” 1989 nr 8 s. 573-583. – Widzę i portretuję. O opowiadaniach Stefanii Kossowskiej. W: Pani Stefa. Londyn 1999 s. 36-43. – Jerzy Giedroycs „Kultura” und die Krise der europäischen Identität. [Przeł.] A. Grzybkowska. W: Die polnische Emigration und Europa 1945-1990. Osnabrück 2000 s. 73-94. – Stanisław Vincenz wobec Zagłady. W: Literatura polska wobec Zagłady. Wwa 2000 s. 167-180. – Słowa – rzeczy – życie. Świat według Andrzeja Bobkowskiego. W: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Izabelin 2002 s. 144-210. – Kult państwa. Program polityczny środowiska „Polityki” Jerzego Giedroycia z roku 1938. W: For East is East. Leuven 2003 s. 75-86, przedr. zmien. pt. Środowisko „Polityki” Jerzego Giedroycia – próby samookreślenia. W: Dwudziestolecie 1918-1939. Wwa 2007 s. 37-53. – Stempowski jako czytelnik; Domena nicości. Gustawa Herlinga Grudzińskiego powrót do kresu nocy. W: Czytane na nowo. Izabelin 2004 s. 195-203; 218-224. – Steppenilias. Die Ukraine in der Essayistik und in den Briefen von Jerzy Stempowski. [Przeł.] A. Grzybkowska. W: Die Ukraine, Polen und Europa. Osnabrück 2004 s. 205-224. – Historia emigrantów. W: Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Wwa 2006 s. 229-244. – Przezwyciężanie korzeni. Wątki żydowskie w twórczości literackiej Stefanii Zahorskiej. W: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Wwa 2006 s. 326-338. – „Kultura” i Marzec 1968. W: (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL. Wwa 2008 s. 245-274. – Bobkowski, Gwatemala, ethos mieszczański. W: Buntownik, cyklista, kosmopolak. Wwa 2011 s. 197-213. – Powojenne głosy krajowe o emigracji. W: Romantyzm Drugiej Emigracji. Wwa 2012 s. 51-73. – Sylwetki naszych przodków. „Zesz. Lit.” 2016 s. 214-221. – Kafka i Felicja. Romans epistolarny. „Prz. Hum.” 2016 nr 4 s. 71-81.


Przekłady

 1. J. Stempowski: Ziemia berneńska. [Szkice dot. Szwajcarii]. Przeł. [z franc.] i posł. opatrzył A. S. Kowalczyk. Wwa: Czyt. 1990, 91 s. Wyd. 2 popraw. i uzup. Wwa: Fundacja „Zeszytów Lit.” 2012, 101 s. Podróże „Zesz. Lit.”

Prace redakcyjne i edytorskie

 1. J. Stempowski: Listy do Jerzego Giedroycia. Wybrał, oprac. i posł. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: LNB 1991, 209 +XI s. Por. poz. 7.

Wybór z listów z l. 1947-1969.

 1. J. Giedroyc, W. Gombrowicz: Listy 1950-1969. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: Czyt. 1993, 509 s. Arch. Kult., 1.Wyd. 2 rozszerz. tamże 2006, 737 s. Arch. Kult., 9.

Nagroda Złota Sowa dla najlepiej wydanej książki zgłoszonej na Warszawskie Spotkania z Dobrą Książką w 1993.

 1. J. Stempowski: W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie. Wybrał, oprac., i posł. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: LNB 1993, 349 s.
 2. Halott világok - lehetséges világok. Lengyel esszék. [Wybór esejów]. [Oprac.:] A.S. Kowalczyk, P. Lajos. [Przeł:] G. Csaba [i in.]. Budapest: Seneca; Brain 1994, 207 s., Multáns Könyrek.
 3. B. Miciński, J. Stempowski: Listy. Oprac.: A. Micińska, J. Klejnocki, A.S. Kowalczyk. Wprowadzenie: H. Micińska-Kenarowa, K. Régamey. Wwa: LNB 1995, 348 s.
 4. S. Vincenz: Eseje i szkice zebrane. Wybór i wstęp: A. Vincenz. Przygot. do druku: M. Klecel i A.S. Kowalczyk. T. 1. Wr.: Wirydarz 1997, 328 s. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 5. J. Giedroyc, J. Stempowski: Listy 1946-1969. Wybrał, wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. Cz. 1-2. Wwa: Czyt. 1998, 466 + 502 s. Arch. Kult., 5. Por. poz. 1.
 6. B. Osadczuk: Ukraina, Polska, świat. Wybór reportaży i artykułów. Wybrał i przedm. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wstęp: J. Giedroyc, Cz. Miłosz. Sejny: „Pogranicze” 2000, 322 s. Meridian.
 7. J. Stempowski: Od Berdyczowa do Lafitów. [Dzienniki podróży]. Wybrał, oprac. i przedm. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wołowiec: Czarne 2001, 543 s.
 8. A. Bobkowski: Przysiągłem sobie, ze jeżeli umrę, to nie w tłumie… Korespondencja z Anielą Mieczysławską 1951-1961. Do druku podał, wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wałbrzych: Ruta 2003, 191 s. Z Prac Zakładu Lit. Pol. XX w. Por. poz. 13.
 9. Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania. [Studia]. Red. nauk.: H. Gosk, A.S. Kowalczyk. Wwa: Elipsa [2005]. 533 s. Z Prac Zakładu Lit. Pol. XX w.
 10. Realiści z wyobraźnią. „Kultura” 1976-2000. Wybór tekstów. Wybrali i wstępem opatrzyli: B. Kerski, … [T. 1-2]. Lubl.: UMCS; Paryż: Tow. Opieki nad Arch. Inst. Lit. 2007, 511+633 s.
 11. A. Bobkowski, A. Mieczysławska: Listy 1951-1961. Do druku podał, wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: Tow. „Więź” 2010, 205 s. Bibl. „Więzi”, t. 251. Por. poz. 10.
 12. M. Dąbrowska, J. Stempowski: Listy. Oprac., wstępem i przyp. opatrzył A.S. Kowalczyk. T. 1-3. Wwa: Inst. Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Pol., Oddz. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza; Tow. „Więź” 2010. Bibl. „Więzi”, 252.
 13. 1. 1926-1953, 355 s.
 14. 2 .1954-1958, 343 s.
 15. 3. 1959-1965, 413 s.

Tytuł Książki Roku 2010 oraz statuetka Pióra Fredry za wydanie listów przyznane Tow. „Więź” oraz Inst. Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską.

 1. Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia. Red. nauk.: A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Wwa: Elipsa 2010, 495 s. Prace Zakładu Literatury Pol. XX w. Inst. Literatury Pol. UW i Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury Inst. Literatury Pol. UW.
 2. Buntownik, cyklista, kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości. [Szkice]. Pod red. J. Klejnockiego i A.S. Kowalczyka. Wwa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Tow. „Więzi” 2011, 223 s. Bibl. „Więzi”, t. 271.
 3. „Europa” 1929–1930. Antologia. Wybór i oprac. A. St. Kowalczyk. Warszawa: MSZ 2012, 238 s. Bibl. Jedności Europejskiej.
 4. Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W setną rocznicę urodzin pisarza. [Szkice]. Pod red. K. Ćwiklińskiego, A.S. Kowalczyka i M. Urbanowskiego. Wwa: Tow. „Więź” [2014], 405 s. Bibl. „Więzi”, t. 299.
 5. Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury. Red.: K. Hryniewicz, A.S. Kowalczyk. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2014, 107 s.

Materiały z konferencji nauk. Wwa 2013.

 1. J. Stempowski: W dolinie Dniestru. Pisma o Ukrainie. Wybrał, oprac., posł. i przypisami opatrzył A.S. Kowalczyk. Wwa: Tow. „Więź” 2014, 383 s. Bibl. „Więzi”, t. 302.

Zob. też Przekłady poz. 1.


OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2012, 2013. – Wywiad: O wyobraźni emigracyjnej. Rozm. A. Papieska. „Nowe Książ.” 2015 nr 5.

Kryzys w świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (poz. 1): Z. BAUER: Obca Europa. „Sł. Prz. kult.” 1991 nr 23. – M. KLECEL: Eseje dla Europy. „Nowe Książ.” 1991 nr 6. – W. PRÓCHNICKI. „Ruch Lit.” 1991 nr 5. – P. KOWALSKI: Małe ojczyzny i kryzys europejskiej świadomości. „Regiony” 1995 nr 3.

Sawinkow (poz. 2): F. MODRZEJEWSKI: Proza o Sawinkowie. „Życie Warsz.” 1992 dod. „Ex Libris” nr 21. – K. MURAWSKI. „Nowy Świat” 1992 nr 89. – W. KRZYSZTOPORSKI: Nieznośna lekkość pióra. „Rzeczpospolita” 1992 nr 115. – R. WĘGRZYNIAK. „Tyg. Powsz.” 1992 nr 31. – J. WOJCIECHOWSKI: Miejsce na cokołach. „Dz. Pol.” 1992 nr 288. – G. BORKOWSKA: Co się zmienia? „Res Publica Nowa” 1994 nr 4.

Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. (poz. 3): M. KLECEL: Arkadia i Apokalipsa. „Życie” 1997 nr 291. – Tenże: Sceptyczny świadek wieku. „Rzeczpospolita” 1997 nr 247. – J. LEOCIAK: Jerzego Stempowskiego „pulsus paradoxalis”. „Nowe Książ.” 1997 nr 10. – Cz. MIŁOSZ: Jeszcze o Stempowskim. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 52. – M. WYKA: Miejsce Jerzego Stempowskiego. Człowiek dobrze wychowany. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 48. – H. ZAWORSKA: Uwodzicielska inteligencja. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 199. – M. ADAMIEC: Powrót niespiesznego przechodnia. „Prz. Polit.” 1998 nr 37. – J. GONDOWICZ: Bagaż z Szebutyniec. „Res Publica Nowa”. 1998 nr 2/3. – S. JANOWSKI: Portret Stempowskiego. „Strony” 1998 nr 3/4. – J. KLEJNOCKI: Przewodnik i przechodzień. „Kwart. Artyst.” 1998 nr 3. – R. KWIECIEŃ: „Z dala od wielkich dróg, ścieżkami mało wydeptanymi…” „Znak” 1998 nr 7. – W. LEWANDOWSKI: Stempowski, Mackiewicz – nowości z i o emigracji. „Arch. Emigracji” 1998 nr 1. – R. WĘGRZYNIAK. „Pam. Lit.” 1998 z. 4. – M. ZAGAŃCZYK: Kajet lektur: Stempowski. „Zesz. Lit.” 1998 nr 61.

Pan Petlura? (poz. 4): A. BAGŁAJEWSKI: Vous–êtes Monsieur Petlura? „Kresy” 1998 nr 4. – M. JAGIEŁŁO: Rekolekcje. „Nowe Książ.” 1998 nr 11. – K. KOPKA: Morderstwo na rue Racine. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 143. – A. SEREDNICKI. „Maz. Studia Hum.” 1998 nr 2. – R. WĘGRZYNIAK: Popogromowe rekolekcje. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 29. – T.Z. ZAPERT: Uznany za niewinnego. „Życie” 1998 nr 156. – M. RIABCZUK: Ataman i jego demony, czyli próba egzorcyzmu historycznego. „Czas Kult.” 1999 nr 4/5. – E. MAZGAL: Książka o Petlurze. Dla dorosłych. „Gaz. Olszt.” 1999 nr 232.

Giedroyc i „Kultura” (poz. 6): J. DUŻYK: Giedroyc i jego wielkie dzieło. „Dz. Pol.” 1999 nr 235. – B. CYGIEL: A to Giedroyc właśnie. „Sł. Pol.” 1999 nr 146. – J. KORKOZOWICZ. „Głos Naucz.” 1999 nr 35. – K. MASŁOŃ: Książę Niezłomny. „Rzeczpospolita” 1999 nr 116. – M. NIEMOJEWSKI: Wstęp do „Kultury”, wstęp do kultury. „Nowe Książ.” 1999 nr 10. – R. WĘGRZYNIAK: Portret Redaktora. „Nowe Państ.” 1999 nr 34. – J. WOLSKI. „Arkusz” 2000 nr 9.

Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem (poz. 7): K. MASŁOŃ. „Mag. Lit. Książ.” 2001 nr 11. – B. BERDYCHOWSKA: Wiek polsko-ukraiński. „Nowe Książ.” 2002 nr 1. – P. PIASZCZYŃSKI: „Może warto zacząć inaczej”. „Tyg. Powsz.” 2002 nr 1. – W. STANISŁAWSKI: Między Szprewą a Dnieprem. „Nowe Książ.” 2008 nr 9 [dot. wyd. 2].

Miejskie: Amsterdam, Paryż I, Paryż II, Berno I, Berno II, Warszawa, Londyn (poz. 8): J. KLEJNOCKI: Flâneur współczesny. „Rzeczpospolita” 2003 nr 232. – R. WĘGRZYNIAK. „Zesz. Lit.” 2003 nr 4. – K. NICIŃSKI: Sylwy o miejscach i ludziach. „Więź” 2006 nr 4.

Od Bukaresztu do Laffitów (poz. 9): P. RAMBOWICZ: Jerzy Giedroyc w zwierciadle epistolografii. „Arch. Emigracji” 2007 z. 1. – L. SZARUGA: Przesłuchiwany i badany. „Nowe Książ.” 2007 nr 4 [m.in. dot A.S. Kowalczyka].

Wena do polityki (poz. 11): J. BORKOWICZ: Czy intelektualista może być Kmicicem. „Więź” 2015 nr 1. – R. HABIELSKI: Historia przyznała rację „Kulturze” „Nowe Ksiaż.” 2015 nr 5. – T. MAKOWSKI: Bez niego Giedroyc nie dałby rady. „Gaz. Wybor.” 2015 nr 280.

J. Giedroyc, J. Stempowski: Listy 1946-1969. Cz. 1-2 (Prace redakcyjne i edytorskie poz. 7): [T. FIAŁKOWSKI] LEKTOR: Rzeczpospolita epistolarna. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 30. – Z. FLORCZAK: Słuchając ich obu. „Nowe Książ.” 1998 nr 11. – T. JASTRUN: Wielkie jedzenie listów. „Polityka” 1998 nr 39. – E. NAUJALIS: Dziesiąta woda po Kisielu. „Akant” 1998 nr 11. – W. SKALMOWSKI: Duet korespondencyjny. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 39.

 M. Dąbrowska, J. Stempowski: Listy (Prace redakcyjne i edytorskie poz. 14): B. KERSKI; J. MAJCHEREK; P. MATYWIECKI: Opinie o tomie M. Dąbrowska, J. Stempowski: Listy. „Zesz. Lit.” 2011 nr 1. – M. KRÓL: Bliskość pogody i przygody. „Więź” 2011 nr 2/3. – M. NALEWSKI: Ich prace i dnie. „Twórczość” 2012 nr 4. – A. PAPIESKA: Dwa monologi. „Nowe Książ.” 2011 nr 4. – R. WĘGRZYNIAK: Mistrzowskie listów pisanie. „Odra” 2011 nr 7/8.


Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Andrzej Stanisław KOWALCZYK
Nawigacja
Narzędzia