Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1943

Krypt.: E.B.; EB.

Eseistka, historyk literatury, prozaiczka, tłumaczka.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 13 września 1943 w Warszawie; córka Władysława Bieńkowskiego, publicysty, polityka (działacza PPR, do 1970 PZPR; po 1976 działacz KOR), socjologa, i Flory z domu Trynkus, nauczycielki, prozaiczki i poetki. Dzieciństwo spędziła w Warszawie, gdzie w 1957-61 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. N. Żmichowskiej. Po zdaniu matury podjęła w 1961 studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW). W 1963 opublikowała na łamach „Kwartalnika Neofilologicznego” pierwszy artykuł pt. Koncepcje postaw w teatrze Corneille’a (nr 3). Po uzyskaniu w 1966 magisterium odbywała studia doktoranckie na Wydziale Filologii Obcych UW; tu w 1970 obroniła doktorat pt. Poezja i tradycja w „Tygodniach” Guillaume’a de Salluste du Bartas (promotor prof. Mieczysław Brahmer). W 1972 debiutowała jako tłumaczka przekładem eseju P. Ricoeura pt. Wydarzenie i sens w mowie, ogłoszonym w „Tekstach” (nr 6). Jako eseistka, recenzentka i tłumaczka współpracowała z „Twórczością” (od 1971), „Tygodnikiem Powszechnym” (od 1972), „Znakiem” (od 1972) i „Więzią” (od 1974). W 1975 została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie do 1981 prowadziła wykłady z literatury francuskiej i teorii kultury. W 1977 otrzymała Nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie. W 1981 habilitowała się w IBL PAN na podstawie rozprawy poświęconej historii kultury niemieckiej pt. W poszukiwaniu królestwa człowieka. Niemiecka utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. W 1982 wyjechała do Francji i do 1987 pracowała w Université d’Avignon jako assistant associé. W 1983 została członkiem redakcji i stałym współpracownikiem (ukazujących się w Paryżu) „Zeszytów Literackich”; drukowała tu szkice i eseje poświecone kulturze europejskiej, a w 1993 rubrykę pt. List z Wersalu. Od 1983 publikowała także w wychodzącym w Londynie miesięczniku „Aneks” (tu liczne szkice z pogranicza literatury i filozofii). Wielokrotnie odbywała podróże do Grecji i Włoch, o kulturze tych krajów pisała eseje. W 1989 została członkiem SPP. W 1994-95 była konsultantem w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Publikowała nadal m.in. w „Znaku”, „Res Publice” (później „Res Publica Nowa”), „Gazecie Wyborczej”. W 1999 została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, gdzie podjęła wykłady i zajęcia z zakresu literatury polskiej i powszechnej; objęła też funkcję kierownika Katedry Modernizmu Europejskiego UKSW.

Wyszła za mąż za Jean-Paula Chancela, inżyniera aerodynamiki. Na stałe mieszka w Wersalu we Francji.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Dwie twarze losu: Nietzsche – Norwid. [Szkice].Wwa: PIW 1975, 189 s.
 2. Zawartość: Wprowadzenie. – I. Nietzsche: Słowo i istnienie; Wędrówka przez krainę kultury; Historia odkupiona; Taniec Zaratrusty; Żegluga ku dalekim brzegom; Dionizos przeciw Ukrzyżowanemu. – II. Norwid: W poszukiwaniu wielkiej ojczyzny. (O poemacie Quidam Cypriana Norwida); Czasy pełne znaków; Romantyczna historiozofia i romantyczna polityka; W cieniu wielkich poprzedników; Rzym 1848; Zmarnowane pokolenie; Historia jako dzieje Wcielenia; Dlaczego poemat?

 3. W poszukiwaniu królestwa człowieka. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. Wwa: Czyt. 1981, 355 s.
 4. Rozprawa habilitacyjna. – Szkice dotyczące dziejów kultury niemieckiej od schyłku XVIII wieku po współczesność.

  Zawartość: Cz. I. Wielkość i tragizm człowieka klasycznego: Czasy przełomu; Marzenie o systemie; Krytyka to ustalenie ludzkiego zadania; Świat natury i świat osoby; Czy pojednanie jest możliwe?; Nowe widnokręgi. – Cz. II. Spadkobiercy: Losy pewnego pojęcia; Poeta podejmuje pytanie filozofa [dot. F. Schillera]; Śmiercionośna synteza [dot. F. Hegla]; Geniusz ironii romantycznej [dot. F. Schlegla]; Jasne oko świata [dot. A. Schopenhauera]; Twórczość rozpętana [dot. F. Nietzschego]. – Cz. III. Ocalenie przez muzykę: Wprowadzenie; Muzyka w świecie myśli idealistycznej; Jak uzasadnić muzykę?; Synteza sztuk wokół mitu; Czas, sens, liturgia; Schyłek utopii. – Cz. IV. Literatura jako duchowa forma życia: Pisarz pośród filozofów; Rodowód; Muzyka wenecka; Powieść jako krytyka egzystencji; Księga losu niemieckiego.

 5. Dane odebrane. [Opowiadania]. London: Puls 1985, 179 s.
 6. Zawartość: Tryptyk włoski; Droga na południe; Kopuła; Rzymianin.

 7. Co mówią kamienie Wenecji. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1999, 265 s.
 8. Zawiera eseje dot. sztuki: Przyjazd; Warsztaty wyobraźni; Wygnaniec; Powroty; Przestrzenie weneckie; O przemijaniu i trwaniu; U świętego Marka; Pochwała lekkości; Światło zimowe; Postscriptum.

 9. Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym a świeckim. [Eseje]. Wwa: W.A.B. 1999, 245 s.
 10. Zawartość; Oświecenie – pomiędzy świętym i świeckim; Intelektualiści i rewolucja; Twórczość przeciw samotności; Sprawa Dreyfusa; Wybór i tożsamość; Mieszkać w historii; Zdrada klerków po latach; Zbrodnia słów; Portret kondotiera na tle pejzażu [dot. E. Jüngera]; Pamięć, polityka, religia; Proces [M.] Papona; Uczniowie czarnoksiężnika; Krótki rzut oka na koniec stulecia; Śmierć Simone Weil; Co zawdzięczamy Mircei Eliademu.

 11. Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wwa: Fundacja „Zesz. Lit.” 2002, 172 s.
 12. W ogrodzie ziemskim. Książka o Miłoszu. Wwa: Sic! 2004, 277 s.
 13. Michał Anioł – nieszczęśliwy rzymianin. Wwa: Sic! 2009, 153 s.
 14. Spacery po Rzymie. [Eseje]. Wwa: Fundacja „Zesz. Lit.” 2010, 212 s. Podróże „Zesz. Lit.”.
 15. Dom na Rozdrożu. Wwa: Sic! 2012, 256 s.
 16. Nadto szkice w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Czytanie w przyszłości. (Krasiński i Cieszkowski: dwie wersje romantycznej filozofii kultury). „Znak” 1974 nr 4 s. 403-414. – Historia jako dzieje wcielenia. „Więź” 1974 nr 4 s. 29-39. – Muzyka – Świat. „Teksty” 1975 nr 2 s. 39-58. – Sztuka i ocalenie. „Twórczość” 1976 nr 12 s. 91-103. – Pisarze wśród filozofów. „Teksty” 1978 nr 1 s. 83-100. – Poezja i egzegeza w „Tygodniach” G. De Salluste du Bartas. „Rocz. Hum.“ 1979 z. 5 s. 5-32. – Usta ciemności. „Znak” 1979 z. 295/296 s. 83-109. – Przestrzeń ocalenia. „Więź” 1981 nr 3 s. 25-40. – L’image de L’Occident dans la littérature polonaise. W: The common christian roots of the European nations. [T.] 2. Florence 1982 s. 705-712, wersja pol.: Obraz Zachodu w literaturze polskiej. W: Literatura polska w kulturze chrześcijańskiej Europy. Lubl. 1983 s. 49-60, przekł. ang.: The image of the West in Polish literature. [Przeł.] A. Pasicki. W: Polish literature in the culture of christian Europe. Lubl. 1983 s. 57-68. - Szukanie trudnego środka. „Aneks”, Londyn 1982 nr 28 s. 154-168 [dot. L. Kołakowski: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań]. – Krasiński – poezja jako egzegeza symbolu. W: Religijne tradycje literatury polskiej. Lubl. 1983 s. 211-228. – Sztuka eseju, czyli o darze rozmowy. „Aneks”, Londyn 1983 nr 31 s. 101-113. – Romantyzm dziś: w stronę drugiego obiegu. „Zesz. Lit.”, Paryż 1985 nr 12 s. 116-127. – Leszek Kołakowski – wielkość i nędza rozumu wyemancypowanego. „Aneks”, Londyn 1987 nr 48 s. 101-115. – Wybór i tożsamość. „Aneks”, Londyn 1988 nr 51/52 s. 122-132 [dot. G. Scholem: De Berlin à Jerusalem]. – Zbrodnia słów. „Zesz. Lit.” 1993 z. 42 s. 36-51 [dot. biografii R. Brasillacha]. – Mała historia pamięci. (Pamięć jednostkowa, pamięć zbiorowa). „Znak” 1995 nr 5 s. 19-30. – Kultura w czasach interregnum. O elitach w społeczeństwie masowym. „Znak” 2001 nr 8 s. 11-23. – Troska o Polskę, troska o świat. „Znak” 2002 nr 3 s. 72-88. – „Inny świat” [G. Herlinga-Grudzińskiego] – opowieść wychowawcza. „Zesz. Lit.” 2009 nr 4 s. 175-185.

Przekłady

 1. P. Ricoeur: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, oprac. i posł.: S. Cichowicz. Przeł.: ..., H. Bortnowska, S. Cichowicz. Wwa: PAX 1975, 319 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1985; wyd. 3 Wwa: De Agostini we współpracy z Ediciones Altaya Polska 2003, 406 s.
 2. M. Merleau-Ponty: Proza świata. Eseje o mowie. Wybrał i wstępem opatrzył S. Cichowicz. Przeł.: ..., S. Cichowicz, J. Skoczylas. Wwa: Czyt. 1976, 257 s. Wyd. 2 tamże 1999.
 3. Tu w przekł. E.B. rozdz.: Postrzeganie, ekspresja, sztuka, s. 178-251.

 4. M. Philibert: Paul Ricoeur, czyli wolność na miarę nadziei. Przeł.: ..., H. Bortnowska, S. Cichowicz. Wwa: PAX 1976, 254 s.

Praca redakcyjna

 1. H. Balzac: Jaszczur. Przeł. i wstęp: T. Boy-Żeleński. Tekst przejrzał J. Rogoziński. Oprac. ... Wr., Kr.: Ossol. 1999, CIV, 288 s. BN II, 240.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008
 • Wywiady : Biografia i życie. Rozm. T. Walas. „Dekada Lit.” 1992 nr 7; Wokół kanonu. Rozm. A. Bielik. „Nowe Książ.” 1999 nr 8; Nocny stolik Papona. W: G. Łęcka: Salon literacki. Wwa 2000; Ściegi czasu. Rozm. K. MASŁOŃ. „Rzeczpospolita” 2012 nr 94 (dot. Dom na Rozdrożu).


Dane odebrane

 • M. ZIELIŃSKI: Wymyślenie. W tegoż: Ucieczka przed Polską. Kr. 2006.

Powrót na górę↑

Co mówią kamienie Wenecji

 • J. DRZEWUCKI. „Rzeczpospolita” 1999 nr 305
 • J. UGNIEWSKA: Doświadczenie Wenecji. „Nowe Książ.” 1999 nr 8. - A. BARANOWA: Miasto światła. „Znak” 2000 nr 4. - D. CZAJA: Przygody oka. E.B. książka o Wenecji. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 6. - M. RABIZO-BIREK: Zobaczyć Wenecję i ... „Twórczość” 2000 nr 6.

Powrót na górę↑

Spór o dziedzictwo europejskie

 • A. KOMOROWSKI: Europejskie sprawy spadkowe. „Nowe Książ.” 1999 nr 8. - J. ZARZYCKA: Pomiędzy troską a nadzieją. „Dekada Lit.” 1999 nr 5/6. - A. LEGEŻYŃSKA: Sztuka eseju, sztuka czytania historii. „Polonistyka” 2000 nr 3. - K. SZUMLEWICZ: Encyklopedia komunałów. „Twórczość” 2000 nr 1.

Powrót na górę↑


W ogrodzie ziemskim

 • J. KLEJNOCKI: O Miłoszu – kapryśnie. „Lampa” 2004 nr 11. - M. CUBER: Przywidzenia nad prywatną zatoką. „Nowe Książ.” 2005 nr 3. - Z. KRÓL: Niejeden prorok lubi dżem truskawkowy. „Zesz. Lit.” 2005 nr 1. - J. ZACH - ROŃDA: Między wykładem a wyznaniem. Opowieść o Miłoszu. „Znak” 2005 nr 6.

Powrót na górę↑

Michał Anioł – zadziwiający rzymianin

 • A. ARNO: Zadziwiający Michelangelo Buonarotti. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 300. - J. MIZIOŁEK: Posępny geniusz. „Nowe Książ.” 2010 nr 5.

Powrót na górę↑

Spacery po Rzymie

 • A. FIUTEK: Rzymianka. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 17. - LEKTOR: Księga świętego miasta. „Tyg. Powsz.” 2011 nr 2.

Powrót na górę↑

Dom na Rozdrożu

 • LEKTOR: Rozdroże i pamięć. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 16. - M. WYKA: O książce E.B. „Dom na Rozdrożu”. „Zesz. Lit.” 2012 nr 2. Zob. także Wywiady.

Powrót na górę↑

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Ewa BIEŃKOWSKA
Nawigacja
Narzędzia